Print
Category: صفحات
Hits: 5844

 • 2300 bc

  چرتکه سومری - ساکنین بین النهرین در سال های 2300 تا 2700 قبل از میلاد مسیح ، اولین ظهور چرتکه سومری را مشاهده کردند. بعضی از دانشمندان به علامتی از خط میخی CUNEIFORM بابلی ها اشاره می کنند.

 • 1500 bc

  چرتکه مصری - در سال 1500 قبل از میلاد هرودت مورخ یونانی ، استفاده از چرتکه را در مصر باستان ذکر کرده است.

 • 600 bc

  چرتکه پارسی - در 600 سال قبل از میلاد مسیح ، در دوره شاهنشاهی هخامنشی ، پارسیان شروع به استفاده از چرتکه نمودند. دانشمندان به تبادل معلومات و اختراعات کشورهای اطراف از قبیل هندوستان ، چین و امپراطوری روم ، به کشورهایشان ، تاکید دارند.

 • 500 bc

  لوحه سالامیس SALAMIS - در سال 1846 در جزیره سالامیس یونان یک تبلت مربوط به 500 سال قبل از میلاد کشف شد

 • 100 bc

  چرتکه هندی – سال 100 قبل از میلاد مسیح . منابع قرن اول از قبیل آبهید هار ماکوزا Abhidharmakosa دانش و استفاده از چرتکه را در هندوستان شرح می دهد.